Thursday, 30 April 2009

Aur na mangat hou tum te kach

Basant chariya phuli banrai

Bolo jus jehiba din raat

Chali peerhi sodhian

Baitha sodhi patshah

Bheya dewaana shaaha ka
http://www.mediafire.com/file/mjdmzb0zzze/Bheya%20dewaana%20shaaha%20ka%2017%2011%202008.mp3

Charan Pakhar karo Gur sewa
http://www.mediafire.com/file/ezzknyhdtzz/Charan%20pakhar%20karo%20Gur%20sewa

Daas tere ki nirmal reet
http://www.mediafire.com/file/mgyngzyjjdm/Daas%20tere%20ki%20nirmal%20reet%2006%2011%202008.mp3

Daya karho mere saee
http://www.mediafire.com/file/wzrn4if5ozm/Daya%20karho%20mere%20saee%2029%2012%202008.mp3

Dhan Dhan jan aeiya
http://www.mediafire.com/file/mtzad4jn4c4/Dhan%20dhan%20jan%20aeiya%20LIVE%20160408.mp3

Gali asee changiya achari buriya
http://www.mediafire.com/file/zw2zknmnkcu/Gali%20asee%20changiya%20achari%20buriya

Gao gao ri dulhani mangalchaara
http://www.mediafire.com/file/z0z5jdjz1nb/GAO%20GAO%20RI%20DULHANI%20MANGALCHAARA%2028%2010%202008.mp3

Gopal tera aarta
http://www.mediafire.com/file/mmm531ggyid/Gopal%20tera%20aarta%2009%2012%202008.mp3

Hei rav hei sus
http://www.mediafire.com/file/ojc4kztzzrt/Hei%20rav%20hei%20sus%2023%2012%202008.mp3

Hum Kar sajan aeiya
http://www.mediafire.com/file/nzoiym3yqyt/Hum%20kar%20sajan%20aeiya%2031%2001%202009.mp3

Hum sar deen dayal na tum sar
http://www.mediafire.com/file/1zrweytjmnm/Hum%20sar%20deen%20dayal%20na%20tum%20sar%2009%2002%202009.mp3


No comments:

Post a Comment